STOCK100
  注册  |   登陆  |  中文  |  English
The most powerful stock forecast engine!
search "Stock Forecast" on Google to Compare!
全部股票预测
Rank 代码
五月 12,2017 收盘价
未来5天
股价预测
预测股价变化
1 ^DJI 20,896.61 20,871.53 -0.12%
2 ^NDX 5,686.81 5,706.15 0.34%
3 ^GSPC 2,390.90 2,390.66 -0.01%
4 ^RUT 1,382.77 1,382.08 -0.05%
5 ^DJA 7,180.94 7,180.22 -0.01%
6 ^DJT 9,001.14 9,008.34 0.08%
7 ^DJU 700.29 700.22 -0.01%
8 ^VIX 10.40 11.75 12.98%
9 ^BANK 3,644.46 3,605.10 -1.08%
10 ^IXF 3,155.24 3,174.17 0.60%
11 ^OFIN 6,746.20 6,792.07 0.68%
12 ^IXIC 6,121.23 6,104.70 -0.27%
13 ^INDS 5,009.48 5,006.98 -0.05%
14 ^INSR 8,227.47 8,266.14 0.47%
15 ^IXCO 3,509.81 3,510.51 0.02%
16 ^TRAN 4,393.28 4,430.18 0.84%
17 ^IXTC 310.38 308.83 -0.50%
18 ^MID 1,719.33 1,719.67 0.02%
19 ^NBI 3,064.87 3,119.42 1.78%
20 ^NYI 5,290.63 5,279.52 -0.21%
21 ^NYY 8,151.55 8,153.18 0.02%
22 ^NY 9,265.23 9,275.42 0.11%
23 ^NYL 7,663.08 7,639.32 -0.31%
24 ^NYA 11,547.05 11,543.59 -0.03%
25 ^OEX 1,056.81 1,056.60 -0.02%
26 ^PSE 2,431.79 2,423.52 -0.34%
27 ^XMI 2,110.45 2,112.98 0.12%
28 QQQ 138.60 139.06 0.33%
29 SPY 238.98 238.96 -0.01%
30 UWTI 24.62 27.01 9.70%
© Copyright 2013 Stock100.COM. 版本所有
公司免责声明和客户确认:
预报站有限公司提供基于计算机神经网络技术的股票价格预测服务。预报站有限公司股东以及员工在任何特定时间可能持有和计算机神经网络技术预测股票方向相同或相反的投资头寸。在任何情况下,预报站有限公司提供的图表和任何其他产品, 不能被视为投资建议。预报站有限公司仅提供用户自主的信息与计算功能。预报站有限公司不建议任何投资行为、选择、或决定。 Stock Forecast